Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bazy danych - dane statystyczne

EMIS Intelligence

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Informacje biznesowe z ponad 47 krajów, głównie rynków wschodzących Europy środkowo-wschodniej i południowej. Na zawartość składają się analizy i raporty z różnych źródeł dotyczących sektorów (branż) gospodarki, analizy poszczególnych spółek oraz dostęp do kilkuset czasopism. Od lipca 2018 r. pobieranie plików wyłącznie dla użytkowników posiadających indywidualne profile.
Zasięg: od 1992
Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes

Eurostat

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Eurostat urząd statystyczny Unii Europejskiej gromadzący informacje od narodowych urzędów statystycznych krajów członkowskich i przeprowadzających ich harmonizacje umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami. Dostępne dane statystyczne dotyczą m.in. gospodarki, przemysłu, produkcji, handlu, nauki i technologii, medycyny, demografii, spraw społecznych. Zasięg: od 1960
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

FAOSTAT

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Dane statystyczne agencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). FAOSTAT zajmuje się zbieraniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt.
Zasięg: od 1961
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

GUS

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Główny Urząd Statystyczny – organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego w Polsce. Typ i sposób przekazywanych danych reguluje ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych. Dane mogą być udostępniane tylko w formie agregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna). Zasięg: od 2001
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, open access

ILOStat Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy jest obecnie agencją afiliowaną ONZ, utworzoną już w 1919 r. zajmującą się szeroko pojętymi problemami pracowniczymi. Organizacja zbiera i opracowuje informacje dotyczące polityki społecznej i ekonomicznej, prowadzi również międzynarodowy zintegrowany system informacji o pracy (znany jako ILIS) przeznaczony do harmonizowania danych i do ich zintegrowania w komputerowym banku danych.
Zasięg: od 1919
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, prawo i administracja, otwarty dostęp

IMF Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej. Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.
Zasięg: od 1999
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

OECD iLibrary

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: pełnotekstowa
Opis: Platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Zasięg: od 1998
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: beata.chrapczynska@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-książki, e-czasopisma, dane statystyczne

Open Knowledge Repository

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera ponad 30 tys. publikacji, na które składają się między innymi: raporty roczne, książki, czasopisma, Working papers, wydawnictwa seryjne na temat gospodarki światowej i poszczególnych państw.
Zasięg: od 1946
Materiały dodatkowe:
Kontakt: ozon@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-książki, e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

Passport

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Baza danych dostarczająca ekonomicznej i biznesowej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach, zwłaszcza pod kątem aspektów marketingowych. Platforma udostępnia informacje o branżach, usługach konsumenckich, konsumenckich trendach i stylach życia, statystyki i analizy dla otoczenia biznesowego, dane dotyczące gospodarki narodowej, infrastruktury i środowiska, dane o gospodarstwach domowych, społeczeństwie informacyjnym.
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, dane statystyczne

Refinitiv EIKON

Dostęp: Informacja Naukowa
Typ: faktograficzna
Opis: Analityczne źródło wskaźników finansowych z ponad 175 krajów. Baza zawiera dane finansowe z rynków giełdowych i pozagiełdowych, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, informacje na temat cen towarów, kursów walut, stóp procentowych. Subskrypcja obejmuje bazę Datastream (w formie narzędzi Excel).
Zasięg: od 1970
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie, jak wyszukiwać
Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, dane statystyczne

Statista

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Baza Statista udostępnia dane gromadzone przez Instytuty badań rynku i opinii oraz dane pochodzące z sektorów gospodarki i statystyki urzędowe. Platforma jest zbiorem informacji na temat ekonomii, dóbr konsumpcyjnych, handlu, Internetu, rynku reklamy i mediów, sportu i rekreacji, technologii i telekomunikacji, transportu i logistyki, turystyki i gastronomii, rynku gier czy przemysłu filmowego. W bazie znajdziemy profile firm, raporty krajowe, branżowe, prognozy rynkowe, perspektywy rynku konsumenckiego, cyfrowego i technologii. 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne

SWAID

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) to platforma operująca na zbiorach z Publicznej Hurtowni Danych, udostępniająca aktualizowane na bieżąco informacje wielodziedzinowe ze statystyki publicznej z zakresu gospodarki środowiska i społeczeństwa. Dane - w formie tablic, wykresów i map - można wyświetlać online oraz eksportować do różnych formatów. W zależności od tematyki, dane są prezentowane w ujęciu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym, dołączonymi do nich wyjaśnionymi metedanymi. Wszystkie dane zostały poddane agregacji z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej.
Zasięg: od 2010
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, ekonomia i biznes, open access

UNESCO Statistics

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Dostęp do materiałów UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Dane grupowane są na poszczególne obszary zagadnień, opatrzone komentarzami oraz wizualizacją. Oprócz typowych ujęć statystycznych występują również podziały tematyczne poświęcone np. poszczególnym Celom Zrównoważonego Rozwoju, udziałowi kobiet w nauce, czy dostępowi do wysokich technologii.
Zasięg: od 1945
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystycznie, ekonomia i biznes, open access

UNICEF - TransMonEE Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Dostęp do danych statystycznych oraz raportów UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) związanych z szeroko rozumianymi kwestiami dotyczącymi dzieci z państw całego świata.
Zasięg: od 1989
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystycznie, open access

World Bank Open Data

Dostęp: otwarty
Wejście:
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Platforma World Data Bank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw ujętych w ponad 1300 wskaźnikach. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.
Zasięg: od 1947
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, open access
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem