Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bibliometria

Bibliometria

Bibliometria – zbiór metod statystycznych i matematycznych mających zastosowanie do analizy piśmiennictwa naukowego. Może pomóc w ocenie oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism czy autorów. Pozwala na porównywanie dorobku naukowego w odniesieniu do innych autorów lub innych instytucji, przy pomocy szeregu wskaźników i mierników.

Pomoc bibliometryczna
Oddział Zasobów Otwartej Nauki oferuję pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowanie analizy cytowań publikacji w oparciu o zasoby baz Web of Science, Scopus, BazEkon oraz Google Scholar (przy użyciu narzędzia Publish or Perish). Zestawienia bibliometryczne na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych wykonywane są na podstawie dostarczonej przez zainteresowanego pełnej listy publikacji.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mail: ozon@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 960/950

Szkolenia
Zapraszamy na szkolenia dotyczące bibliometrii. Oferujemy spotkania grupowe lub konsultacje indywidualne trwające 90 minut. Zakres tematyczny oferowanych warsztatów:
  • nawigacja w bibliometrycznych bazach danych SCOPUS oraz Web of Science
  • cytowania i Index Hirscha w różnych bazach bibliometrycznych
  • miary i wskaźniki do oceny czasopism
  • JCR oraz moduł Source w bazie SCOPUS

Mierniki bibliometryczne i wskaźniki bibliometryczne

Liczba publikacji – miernik dorobku naukowego, wskazujący jaka jest produktywność autora. Wskaźnik ilościowy, nie dotyczy jakości publikacji. Powinien wskazywać jedynie prace oryginalne.

Journal Impact Factor (JIF) – współczynnik wpływu, pozwalający na ocenę czasopisma poprzez jego cytowalność. Obliczany jest raz w roku dla periodyków indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej przez firmę Clarivate Analytics. Określa średnią liczbę cytowań z ostatnich dwóch lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 2-letni okres. Przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę cytowania z czasopism oraz materiałów konferencyjnych wchodzących w skład kolekcji Web of Science Core Collection. Wskaźnik JIF jest nieznormalizowany, nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami i powinno się go wykorzystywać jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny. Wartość można sprawdzić bezpośrednio na stronie Web of Science w zakładce Journal Citation Reports.

JIF jest ustalane wg wzoru: IF= B/C gdzie:
B – to łączna lista cytowań które nastąpiły w danym roku kalendarzowym
C – to liczba publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat

5-Year Journal Impact Factor – współczynnik wpływu, pozwalający na ocenę czasopisma poprzez jego cytowalność w większym przedziale czasu. Oblicza się go w ten sam sposób, co JIF, z tą różnicą że pod uwagę bierze się 5-letni okres.
https://clarivate.com/essays/impact-factor/
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-5-Year-Impact-Factors?language=en_US
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Journal-Rank-in-Category?language=en_US

Sumaryczny Impact Factor – wskaźnik wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego jako jedno z kryteriów oceny osiągnięć naukowo-badawczych. Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:
Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …
gdzie:
n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

Indeks Hirscha (z ang. h-index, Hirsch index) – wskaźnik mierzący osiągnięcia naukowe z uwzględnieniem liczby publikacji oraz liczby cytowań. Indeks określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek. Współczynnik h dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ≥h razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. (h=10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy). Indeks H wyliczany jest na podstawie danych z konkretnej bazy, brane pod uwagę są tylko te publikacje, które wprowadzono do danego indeksu. Wyznaczany jest dla osoby lub instytucji.

CiteScore – wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopisma. Podstawą do obliczenia CiteScore są publikacje zindeksowane w bazie Scopus wydawnictwa Elsevier. Określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres. Wskaźnik CiteScore jest nieznormalizowany, powinno się go wykorzystywać jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny. Obliczany jest raz w roku. CiteScore dla danego czasopisma można znaleźć w bazie Scopus w zakładce Sources.
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/supporthub/scopus/

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – znormalizowany współczynnik wpływu publikacji umożliwiający porównywanie czasopism z różnych dziedzin. Wyliczany dla źródeł indeksowanych w bazie Scopus wydawnictwa Elsevier. Mierzy wpływ cytowania czasopisma w zależności od ogólnej liczby cytowań w dziedzinie, którą to czasopismo reprezentuje. Istotna jest ilość artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach wykorzystanej w artykułach literatury. Jest to jedyny znormalizowany parametr, który bierze pod uwagę różnice wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych obszarach wiedzy. Obliczany jest raz w roku. SNIP dla danego czasopisma można znaleźć w bazie Scopus w zakładce Sources. https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14884/supporthub/scopus/related/1/

SJR (Scimago Journal Rank) – wskaźnik, którego celem jest określenie prestiżu czasopisma. Podstawę do obliczania stanowią czasopisma zindeksowane w bazie Scopus. Uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem. Istotna jest różnorodność cytujących źródeł. SJR nie jest wskaźnikiem znormalizowanym, a zatem wartości będą odmienne dla czasopism z różnych dyscyplin. Obliczany jest raz w roku. SJR dla czasopisma można znaleźć w bazie Scopus w zakładce Sources.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem