E-zasoby i katalog
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych (bud.U, I p.).

Z A R ZĄD Z E N I E  N R 1 2 / 2 0 1 2 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Krzysztof Nowacki

Organizacyjno-techniczne uwarunkowania implementacji podejścia procesowego w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej / Krzysztof Nowacki. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 215 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof dr hab. inż. Stanisław Nowosielski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński; dr hab. Zygmunt Kral
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 10.01.2019 godz. 9:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 165

Elżbieta Sobów

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w świetle prawa bilansowego / Elżbieta Sobów. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 202 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Halina Buk; dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 14.12.2018 godz. 11:00 sala 213 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 164

Monika Kamińska

Czynniki warunkujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Monika Kamińska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno–Ekonomiczny. 288 [4] s. tab. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: dr hab. Grzegorz Michalski, prof.UE
 • Recenzenci:
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 20.12.2018 godz. 9:30 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 163

Dawid Jasiński

Organizacyjne determinanty spadku wartości biznesowej projektu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach przemysłowych / Dawid Jasiński. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 376 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof.UE, dr Marek Wąsowicz
 • Recenzenci:
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 20.11.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 162

Agnieszka Maciejczyk

Koncepcja kontroli outsourcingu usług finansowo-księgowych / Agnieszka Maciejczyk. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 211 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; promotor pomocniczy: dr Anna Witek-Crabb
 • Recenzenci: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH; dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 29.11.2018 godz. 11:30 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 161

Richard Van Horne

Ocena wyników portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem ryzyka płynności – metody i zastosowanie do płynnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych / Richard Van Horne. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 226 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: Krystyna Perez, Anna Zamojska
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 8.11.2018 godz. 10:30 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 160

Paweł Korytko

Stosowanie zasady swobody wyboru dostawcy na rynku energii elektrycznej w Polsce / Paweł Korytko. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 341 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Andrzej Graczyk, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Becla
 • Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Lorek, dr hab. Zdzisław Szalbierz
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 20.11.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 159

Marta Chudykowska

System pomiaru dokonań w procesach ciągłego doskonalenia organizacji / Marta Chudykowska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 333 s. [T.1,T.2] rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Ewa Konarzewska-Gubała, prof.UE
 • Recenzenci:…
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 25.10.2018 godz. 12:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 158

Karina Kaczmarczyk-Brol

Kierunki zamawiane jako instrument zmian w kształceniu na poziomie wyższym w Polsce / Karina Kaczmarczyk-Brol. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 271 s. rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Pisz; promotor pomocniczy: dr Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka
 • Recenzenci: dr hab. Katarzyna Zamorska, prof.UWr; prof. dr hab. Dorota Kotlorz
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 30.10.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 157

Katarzyna Barczuk-Grędzińska

Czytelność ogólnych warunków ubezpieczenia – teoria i zastosowanie w praktyce ubezpieczeniowej / Katarzyna Barczuk-Grędzińska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 292 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
 • Recenzenci:…
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 15.10.2018 godz. 10:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 156

Adam Zając

Ocena jakości i autentyczności żywności pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem widm oscylacyjnych / Adam Zając. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 122 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hanuza; promotor pomocniczy: dr Lucyna Dymińska
 • Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Słowiński, prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 18.10.2018 godz. 11:00 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 155

Artur Żurakowski

Rozwój lokalny w obszarze przygranicznym ze szczególnym uwzględnieniem potencjału endogenicznego na przykładzie powiatu prudnickiego / Artur Żurakowski. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 170 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Dorota Rynio; promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Miszczak
 • Recenzenci: dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska; dr hab. Andrzej Pawlik
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 09.07.2018 godz. 12:30 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 153

Waldemar Szewc

Coaching jako instrument kreowania wiedzy w kancelariach doradztwa podatkowego / Waldemar Szewc. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 319 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. dr hab. Janina Stankiewicz
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 02.07.2018 godz. 14:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 154

Joanna Macalik

Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności muzeów / Joanna Macalik. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 269 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik; promotor pomocniczy: dr Anetta Pukas
 • Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Rosa; dr hab. Beata Reformat, prof. UE
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 25.06.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 152

Tomasz Wysocki

Podejmowanie decyzji o studiowaniu na uczelniach wyższych w Polsce z perspektywy ekonomii tożsamości / Tomasz Wysocki. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 153 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Maria Piotrowska
 • Recenzenci: dr hab. Urszula Sztandar-Sztanerska; prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 26.06.2018 godz. 11:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 150

Joanna Mikołajczyk

Systemy ocen pracowniczych jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie instytucji finansowych w Polsce / Joanna Mikołajczyk. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 230 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Czesław Zając
 • Recenzenci: dr hab. Halina Czubasiewicz; dr hab. Aldona Glińska-Neweś
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 11.06.2018 godz. 9:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 149

Katarzyna Czesak-Woytala

Modele klasyfikacyjne w zagadnieniu intencji zmiany pracy przez pracowników wiedzy / Katarzyna Czesak-Woytala. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 117 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Marek Biernacki, prof. UE; promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Piórkowska
 • Recenzenci: Grzegorz Kończak, Marcin Salamaga
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 5.06.2018 godz. 13:00 sala W3
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 151

Aneta Surmiak

Determinanty autonomii w strategicznych obszarach działalności spółek-córek / Aneta Surmiak. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 288 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH; prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 8.05.2018 godz. 12:30 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 148

Aleksandra Całka

Narzędzia stosowane w e-commerce i ich wpływ na postrzeganie oferty i intencje zakupu nabywców / Aleksandra Całka. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 160 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Ryszard Kłeczek, promotor pomocniczy: dr Aleksandra Szpulak
 • Recenzenci: dr hab. Filip Chybalski, prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 6.04.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 147

Katarzyna Górska

Wytwarzanie dihydroksyacetonu przez bakterie octowe w podłożu zawierającym odpadowy glicerol z produkcji biopaliw / Katarzyna Górska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 151 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof.UE, promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, dr h.c., prof. dr hab. Jacek Nowak
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 1.03.2018 godz. 10:15 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 144

Agnieszka Piekara

Suplementy diety w żywieniu dzieci w wieku od 3 do 12 lat / Agnieszka Piekara. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 199 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos
 • Recenzenci: dr hab. Marzanna Hęś, dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 15.03.2018 godz. 11:00 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 145

Anita Bartniak

Modele zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstw społecznych w Polsce / Anita Bartniak. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 359 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jan Duraj, dr hab. Alojzy Czech
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 20.03.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 146
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem