E-zasoby i katalog
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych (bud.U, I p.).

Z A R ZĄD Z E N I E  N R 1 2 / 2 0 1 2 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Maciej Chrzanowski

Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach typu start-up / Maciej Chrzanowski. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska. 160 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
 • Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 25.9.2017 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 124

Bogdan Piątkowski

Funkcjonowanie rynku usług zdrowotnych w Polsce w świetle nowej ekonomii politycznej / Bogdan Piątkowski. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 301 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marian Noga, prof. dr hab. Maciej Żukowski
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 18.9.2017 godz. 12:00 sala 213A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 123

Agata Wojnicka

Społeczny wymiar zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie / Agata Wojnicka. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 211 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Recenzenci: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, dr hab. Jarosław Karpacz
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 18.10.2017 godz. 11:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 125

Bartosz Truszkiewicz

Ocena praktycznej przydatności instrumentów rekomendowanych w ramach koncepcji Lean Management / Bartosz Truszkiewicz. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 181 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Lichtarski; opiekun pomocniczy: dr Małgorzata Trenkner
 • Recenzenci: dr hab. Piotr Walentynowicz, dr hab. Bernard Ziębicki
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 27.10.2017 godz. 11:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 126

Przemysław Seruga

Unieszkodliwianie odpadów z przemysłu spożywczego w zakładzie gospodarowania odpadami komunikacyjnymi / Przemysław Seruga. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 123 s. fot. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
 • Recenzenci: dr hab. inż. Józef Błażewicz, prof. UP, dr hab. inż. Małgorzata Gumienna
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 26.10.2017 godz. 11:00 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 127

Mateusz Podobiński

Kryteria oceny skutków zastosowania koncepcji lean management w przedsiębiorstwach / Mateusz Podobiński. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 218 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Krzos, promotor pomocniczy: dr Marek Krasiński
 • Recenzenci…
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 9.11.2017 godz. 13:00 sala W3
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 128

Natalia Bielińska

Formy współpracy przedsiębiorstw z podmiotami sektora edukacji. Stan obecny i perspektywy / Natalia Bielińska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 295 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, promotor pomocniczy: dr Katarzyna Grzesik
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 9.11.2017 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 129

Jolanta Gorgól

Strategiczne kompetencje transnarodowych sieci hipermarketów / Jolanta Gorgól. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 352 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Recenzenci:
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 6.11.2017 godz. 12:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 130

Magdalena Szydełko

Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw tworzących klaster / Magdalena Szydełko. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 370 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Robert Kowalak, prof UE
 • Recenzenci:
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 1.12.2017 godz. 11:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 131

Agnieszka Lew

Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej / Agnieszka Lew. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 224 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE, dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 15.12.2017 godz. 11:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 132

Marek Gajewski

Rola rachunku kosztów w tworzeniu wartości podmiotów leczniczych / Marek Gajewski. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 257 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz, dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 7.12.2017 godz. 12:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 133

Natalia Konopińska

Oddziaływanie polityki spójności Unii Europejskiej na rozwój funkcjonalny sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego ze szczególnym uwzględnieniem strukturotwórczej roli turystyki / Natalia Konopińska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 301 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Mirosława Klamut
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jan Łoboda, dr hab. Barbara Kryk, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 15.12.2017 godz. 10:30 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 134

Katarzyna Bujan

Optymalizacja przepływów pieniężnych w strategii konkurencji współczesnych korporacji transnarodowych / Katarzyna Bujan. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 214 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jan Rymarczyk
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marian Gorynia, dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 21.12.2017 godz. 12:00 sala W3
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 135

Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska

Wpływ mniejszości niemieckiej na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego / Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 326 s. rys. tab. wykr.bibliogr.
 • Promotor: prof. zw. dr hab. Romuald Jończy
 • Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw., prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 14.12.2017 godz. 11:00 sala W3
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 136

Ewelina Dymarska

Otrzymywanie kwasu cytrynowego z udziałem Aspergillus niger metodą hodowli wgłębnej w podłożach glicerolem / Ewelina Dymarska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 170 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz; promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 11.1.2018 godz. 10:00 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 137

Jakub Mierzyński

Ciągłe doskonalenie a dojrzałość projektowa przedsiębiorstw w sektorze motoryzacyjnym w Polsce / Jakub Mierzyński. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 289 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Wojciech B. Cieśliński
 • Recenzenci:…
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 9.1.2018 godz. 13:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 138

Krzysztof Ćwikliński

Modelowanie kursów walutowych krajów grupy wyszehradzkiej / Krzysztof Ćwikliński. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 237 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: Paweł Miłobędzki, Piotr Wdowiński
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 17.1.2018 godz. 11:00 sala 308 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 139
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem