Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bazy danych w wolnym dostępie

AGRO Nauki przyrodnicze, rolnicze i pokrewne

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej baza zawiera ponad 440 000 opisów bibliograficznych.
Wejście do bazy

BazEkon - czasopisma ekonomiczne

BazEkon to bibliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 2011 roku bazę współtworzą również Biblioteki Główne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. W 2013 roku dołączyły Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułów, zgodnie z umowami między wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo.
Wejście do bazy

BazHum Czasopisma Humanistyczne i Społeczne

BazHum oferuje dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych działa równolegle z bazą pełnotekstową. Rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących.

BIBLIOGRAFIA 839 czasopism, PEŁNE TEKSTY 330 czasopism, W bazie znajdują się ponad 159 tysięcy artykułów. W bazie znajduje się ponad 566 tysięcy opracowanych rekordów artykułów.

Digitalizacja prowadzona jest w zgodzie z normami określonymi przez Bibliotekę Narodową i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Opracowanie techniczne skanów i przygotowanie plików do publikacji w sieci. OCR umożliwiający przeszukiwanie artykułów.
Wejście do bazy

BazTech - czasopisma techniczne

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 688 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki . Metadane są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.
Wejście do bazy

BazTOL

BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway). W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci.
Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich. Zasoby portalu są selekcjonowane, oceniane i katalogowane przez bibliotekarzy - redaktorów współtworzących bazę.
Źródła sieciowe wybrane do portalu są fachowo oceniane, opisywane i katalogowane zgodnie z przyjętą listą kryteriów oceny jakości i zastosowaniem standardu opisu dokumentów sieciowych. Zasady doboru i oceny źródeł są jawnie określone. Zasoby internetowe w BazTOL są stale kontrolowane, a ich opisy podlegają regularnej aktualizacji.
Wejście do bazy

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. Na dzień 25 lipca 2017 baza zawierała 9526 czasopism naukowych z 123 krajów, z tego 6908 czasopism miało możliwość wyszukiwania na poziomie artykułu. Cała baza obejmowała ponad 2 mln artykułów naukowych.
Wejście do bazy

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) – biblioteka cyfrowa powstała w roku 2004 jako Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2005 przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Celem powstania DBC jest nie tylko promowanie nauki, ale również kultury, poprzez zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do wybranego dziedzictwa kulturowego. DBC udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu.

Uczestnikami projektu są biblioteki uczelni Wrocławia, Jeleniej Góry i Opola oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Umowę inicjującą oficjalne otwarcie projektu podpisano w Politechnice Wrocławskiej 20 grudnia 2006 roku.
Wejście do bazy

Europeana

Biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępniane dziedzictwa kulturowego Europy w internecie. Europeana działalność rozpoczęła w 2008 roku w ramach inicjatywy UE: i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych i współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie.

Europeana to wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Europie.

W chwili otwarcia Europeana oferowała dostęp do kolekcji liczącej 4,5 miliona obiektów. Obecnie interfejs Europeany umożliwia dostęp do kolekcji ponad 50 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z niektórych bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych części krajów Europy. Kolekcje tematyczne w zakresie sztuki, mody, muzyki, fotografii wzbogacone są o blogi, galerie i wystawy.
Wejście do bazy

Eurostat

Eurostat to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Jego misją jest gromadzenie informacji od narodowych urzędów statystycznych i ich harmonizacja umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami.

W portalu Eurostat są dostępne dane statystyczne (w ujęciu krajowym i regionalnym) z następujących dziedzin:
 • gospodarka i finanse
 • ludność i warunki socjalne
 • przemysł, handel i usługi
 • rolnictwo i rybołówstwo
 • handel zagraniczny
 • transport
 • środowisko i energia
 • nauka i technologia
Eurostat publikuje dane statystyczne dotyczące poszczególnych krajów członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów śródziemnomorskich oraz krajów o wiodących gospodarkach światowych, a także zagregowane dane dla całej Unii Europejskiej oraz dla Strefy Euro.
Wejście do bazy

FAOSTAT

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa działająca w ramach ONZ, utworzona w 1945 r., zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich. FAO zajmuje się również zbieraniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt.
Wejście do bazy

TheGlobalEconomy

TheGlobalEconomy.com dostarcza informacje badaczom, naukowcom, inwestorom i przedsiębiorcom, którzy potrzebują wiarygodnych danych ekonomicznych na temat gospodarek poszczególnych krajów. W bazie znajdziemy aktualne dane dotyczące PKB, inflacji, kredytów, stóp procentowych, zatrudnienia i wielu innych wskaźników w różnych krajach. Dane są dodawane do strony internetowej, gdy tylko zostaną opublikowane przez właściwe urzędy krajowe.

Baza oferuje również interaktywne narzędzia do przetwarzania danych dla ponad 200 krajów z danymi Banku Światowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej, UNESCO, Światowego Forum Ekonomicznego i wielu innych źródeł. Odwiedzający mogą porównywać kraje i śledzić ich rozwój w czasie. Wszystkie dane i wykresy na stronie internetowej są dostępne do pobrania.

Ponadto, przewodnik po gospodarce światowej wyjaśnia kluczowe pojęcia dotyczące wzrostu gospodarczego i rozwoju, kursów walut, handlu międzynarodowego i inwestycji, systemów finansowych i wielu innych tematów. Strona zawiera również słownik terminów ekonomicznych i katalog zasobów.

TheGlobalEconomy jest rekomendowanym zasobem internetowym przez American Economic Association.

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (GUS) – centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem[3] informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego.

Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie agregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
Wejście do bazy

ILOStat Database

ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy jest obecnie agencją afiliowaną ONZ, utworzoną już w 1919 r. zajmującą się problemami pracowniczymi, a szczególnie ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy, jak również opracowywaniem międzynarodowych standardów pracy.

Organizacja zbiera i opracowuje informacje dotyczące polityki społecznej i ekonomicznej, prowadzi również międzynarodowy zintegrowany system informacji o pracy (znany jako ILIS) przeznaczony do harmonizowania danych i do ich zintegrowania w komputerowym banku danych.
Wejście do bazy

IMF Data

MFW publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej.

Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.
Wejście do bazy

INFONA Portal Komunikacji Naukowej

Portal Infona, powstały w ramach projektu SYNAT, zawiera obecnie ponad 12 mln publikacji, w tym prawie 10 tys. czasopism i ponad 28 tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne.

Infona dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwalają na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości internetu, zarówno w obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany.

Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami m.in. przez: rozbudowany mechanizm wyszukiwania, tworzenie list publikacji „do przeczytania”, ułatwia w deponowaniu publikacji.

Infona ułatwia komunikację i współpracę m.in. przez: tworzenie profilu naukowca z funkcjami umożliwiającymi kontakt, łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną, samodzielne deponowanie treści, tworzenie grup roboczych, dzielenie się treściami i pracą grupową.

Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne i rozprawy doktorskie, z których mogą korzystać badacze z całego świata.
Wejście do bazy

Open Knowledge Repository

Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera tysiące publikacji, na które składają się między innymi:
 • raporty roczne i niezależne opracowania
 • książki
 • czasopisma
 • wydawnictwa seryjne
 • Working Papers
 • raporty ekonomiczne i sektorowe
 • inne wartościowe publikacje

Platforma analityczna – SWAID

System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) stanowią platformę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. Wspierając realizację zadań analitycznych w ramach środowiska wewnętrznego, platforma wspomaga także udostępnianie użytkownikom zewnętrznym danych statystycznych o charakterze publicznym.
Dane - w formie tablic, wykresów i map - można wyświetlać bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a także eksportować do różnych formatów. W zależności od tematyki, możliwe jest prezentowanie danych rocznych, kwartalnych i miesięcznych. Do każdego kompletu danych przygotowano odpowiedni zestaw metadanych, które wyjaśniają stosowane pojęcia. Platforma analityczna SWAiD i DBW operuje wyłącznie na zbiorach z Publicznej Hurtowni Danych, które zostały poddane agregacji z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej.
Wejście do bazy

Statystyka Wielodziedzinowa:
 • Rachunki Narodowe
 • Nauka i Technika i Społeczeństwo Informacyjne
 • Przekroje Terytorialne, Bank Danych Lokalnych
 • Atlas Regionów
Gospodarka:
 • Ceny
 • Przedsiębiorstwa Niefinansowe
 • Statystyka Krótkookresowa Przedsiębiorstw Niefinansowych
 • Rolnictwo
 • Produkcja Przemysłowa
 • Budownictwo
 • Handel i Usługi
 • Transport i Łączność
 • Koniunktura Gospodarcza
 • Gospodarka Paliwowo-Energetyczna
Handel Zagraniczny Społeczeństwo:
 • Demografia
 • Edukacja
 • Rynek Pracy
 • Warunki Życia Ludności
 • Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa
Zdrowie i Ochrona Zdrowia Środowisko:
 • Ochrona Przyrody
 • Leśnictwo
 • Stan i Ochrona Środowiska

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939

Źródłem inspiracji do stworzenia PPE stała się podjęta przez prof. Ludwika Krzywickiego, w latach dwudziestych XX wieku, próba utworzenia retrospektywnej bibliografii polskich publikacji o treści ekonomicznej (Materjały do bibljografji ekonomicznej w języku polskim, 1923).

Podstawowym celem projektu jest stworzenie całościowej, retrospektywnej bibliografii ekonomicznego piśmiennictwa polskiego do wybuchu II wojny światowej oraz popularyzacja niebagatelnego dorobku polskiej myśli ekonomicznej tego okresu.

Baza rejestruje wydane w języku polskim zarówno w kraju, jak i zagranicą wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, archiwalia) reprezentujące literaturę ekonomiczną.

Przy tworzeniu opisów posługiwano się własnymi zasobami Biblioteki Głównej UEK, a także podstawowymi polskimi źródłami bibliograficznymi: Bibliografią Estreichera i Bibliografią Polską 1901-1939 oraz centralnym katalogiem zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT, katalogiem Biblioteki Narodowej i katalogami rozproszonymi innych bibliotek naukowych.

Dzięki zgodzie udzielonej BG UEK przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zdigitalizowano prawie całą zawartość podstawowego czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych - Ekonomisty za lata 1900-1939. W bazie zostały umieszczone odnośniki do wersji elektronicznych dzieł ekonomicznych dostępnych w Bibliotece UEK oraz innych polskich bibliotekach cyfrowych.

Zawartość treściową umieszczonych w bazie dokumentów scharakteryzowano, co może wydać się kontrowersyjne, szesnastoma zagadnieniami pełniącymi jednocześnie rolę słów kluczowych, przejętymi bezpośrednio z Materjałów Krzywickiego.
Wejście do bazy

Prawo i publikacje Unii Europejskiej

Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest organem międzyinstytucjonalnym, którego zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji UE. Odpowiada on za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającymi obywatelom UE, organom państwowym i przedsiębiorstwom cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE.

Portal Eur-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951r.

EU Bookshop to internetowa księgarnia i biblioteka oferująca dostęp do publikacji instytucji i innych organów Unii Europejskiej.

Portal Otwartych Danych UE to uniwersalny punkt dostępu do danych gromadzonych przez instytucje i inne organy Unii Europejskiej.

TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconego europejskim zamówieniom publicznym. W bazie TED codziennie publikuje się około 1 700 ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

EU Who is who to urzędowa organizacyjna baza danych Unii Europejskiej. Zawiera dane kontaktowe wszystkich instytucji i innych organów UE.

Portal CORDIS (Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozowju) to publiczna baza danych Komisji Europejskiej służąca rozpowszechnianiu informacji o wszelkich dofinansowaniach ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.
Wejście do bazy

Repozytorium Open Access RePEc

RePEc (Research Papers in Economics) repozytorium z nauk ekonomicznych prowadzone przez The University of Manchester, Wielka Brytania I EconWPA Washington University, Stany Zjednoczone.
Wejście do bazy

Rolniczy Magazyn Elektroniczny (Centralnej Biblioteki Rolniczej)

Rolniczy Magazyn Elektroniczny adresowany jest do szerokiego kręgu służb i instytucji doradczych sfery rolnictwa, wiodącej grupy producentów rolnych, wykładowców i studentów. Publikacja przybliża czytelnikom zasoby wiedzy zgromadzone w Bibliotece, a także ułatwia dotarcie do poszukiwanych informacji. Wykorzystywane są posiadane zbiory książek, czasopism i baz danych oraz materiały naukowe, dydaktyczne i informacyjne pozyskiwane w ramach współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi i instytucjami obsługującymi szeroko rozumianą sferę rolnictwa.
Wejście do bazy

Serwis Otwórz Książkę

Serwis Otwórz Książkę jest prowadzony w ramach Platformy Otwartej Nauki (PON), działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowana Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). W serwisie Otwórz Książkę gromadzone są i udostępniane cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych udostępnionych przez ich autorów lub/i wydawców. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną.
Wejście do bazy

SIBROL

SIBROL - System informacji o badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Głównym celem systemu jest skuteczne pozyskiwanie i gromadzenie możliwie wyczerpujących, wiarygodnych danych oraz szybkie dostarczanie informacji w odpowiedzi na różne kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym typem informacji gromadzonych w bazie systemu są dane na temat projektów naukowo-badawczych.
Wejście do bazy

SIGŻ System informacji o gospodarce żywnościowej

Baza SIGŻ jest bazą bibliograficzną prowadzoną przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracującymi z nią jednostkami badawczo-naukowymi i uczelniami rolniczymi. W internecie dostępna jest bezpłatna baza SIGŻ z opisami od 1993 r.

Zakres tematyczny: rolnictwo, przemysł spożywczy, leśna gospodarka niedrzewna, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej.

Zawartość bazy: opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Część artykułów jest dostępna w pełnym tekście.
Wejście do bazy

Słownik Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

W słowniku zawarto podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie jej produkcji, przechowywania i dystrybucji. Podane definicje terminów uzupełniono niezbędnym komentarzem lub objaśnieniem, a same terminy zaopatrzono w ich angielskie odpowiedniki.
Wejście do bazy

UN COMTRADE

UN COMTRADE DATABASE dostarcza danych dotyczących handlu i rozwoju oraz powiązanych problemów w obszarze finansów, technologii, inwestycji i zrównoważonego rozwoju zebranych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Większość szeregów czasowych obejmuje długie okresy (niektóre sięgają nawet 1948 roku) i prawie wszystkie gospodarki świata. W przypadku braku danych lub przerwy w serii, baza prezentuje dane szacunkowe.
Wejście do bazy

UNESCO Statistics

UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury będąca agendą ONZ powstała w 1945 roku, z siedzibą w Paryżu. UNESCO jest organizacją, która koordynuje działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej.

Portal z danymi statystycznymi, gromadzonymi przez Instytut Statystyczny UNESCO, ma służyć rozpowszechnieniu i udostępnianiu danych statystycznych poprzez ich grupowanie na poszczególne obszary zagadnień, opatrzenie komentarzami oraz wizualizację. Dane analizować można za pomocą stron zawierających typowe tabele danych statystycznych, ale także stron tematycznych (poświęconych np. poszczególnym Celom Zrównoważonego Rozwoju, udziałowi kobiet w nauce, czy dostępowi do wysokich technologii) lub też stron poświęconych poszczególnym regionom i krajom, z podziałem na dziedziny i zagadnienia.
Wejście do bazy

UNICEF – TransMonEE Database

UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci, będąca częścią systemu ONZ. UNICEF działa na rzecz poprawy warunków życia dzieci.
Wejście do bazy

WHO SIS (WHO Statistical Information System)

WHO Światowa Organizacja Zdrowia działająca w ramach ONZ zajmuje się kwestią ochrony zdrowia. WHO po konsultacji z państwami członkowskimi udostępnia dane statystyczne dotyczące zdrowia włącznie z opisem i analizą wskaźników zdrowia w zakresie głównych tematów dotyczących stanu zdrowia mieszkańców danego kraju.
Wejście do bazy

World Data Bank

Platforma World DataBank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Wszystkie bazy mają ujednolicony interfejs, wymagający określenia krajów (do wyboru z całego świata), wskaźników (do wyboru spośród kilku tysięcy) i lat dla których są szukane dane.

Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw w różnych aspektach, ujęte w ponad 1300 wskaźników. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.
Wejście do bazy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem